bài giảng điện tử lý 6

Lượt xem: Lượt tải:

CHỦ ĐỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT (T1)

Lượt xem: Lượt tải:

Gợi ý GVCN

Lượt xem: Lượt tải:

SỰ NÓNG CHẢY GVG TRƯỜNG 17-18

Lượt xem: Lượt tải:

Lượt xem: Lượt tải:

CHỦ ĐỀ: SỰ NỞ VÌ NHIỆT(T4)

Lượt xem: Lượt tải:

CHỦ ĐỀ: SỰ NỞ VÌ NHIỆT(T3)

Lượt xem: Lượt tải:

CHỦ ĐỀ: SỰ NỞ VÌ NHIỆT(T2)

Lượt xem: Lượt tải:

SỰ NÓNG CHẢY

Lượt xem: Lượt tải:

Áp suất khí quyển

Lượt xem: Lượt tải:

MẶT PHẲNG NGHIÊNG-LI 6

Lượt xem: Lượt tải:

MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

Lượt xem: Lượt tải: