Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc…

Lượt xem: Lượt tải:

Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

Lượt xem: Lượt tải:

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lượt xem: Lượt tải: